M. Es'ad Coşan Kitapları Seti (27 Kitap+1 VCD)

Liste fiyatı: 1,020.00 TL  
663.00 TL
İndirim: 357.00 TL (35%)
00MECSET01
Mevcut
+

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN eserlerini okuma fırsatı bulamayan, okumuş ise sevdiklerine hediye etmek isteyen siz değerli okurlarımız için, birbirinden kıymetli (yeni baskı) eserleri set halinde indirimli olarak istifadenize sunuyoruz.


SET İÇERİSİNDE YER ALAN KİTAPLAR:

İslam Dergisi Başmakaleleri (Başmakaleler-1)

Aylık dergi olarak Eylül 1983'te yayın hayatına başlayan Haziran 1998'e kadar 15 yıl boyunca ülkemiz insanının ilim, kültür, sanat ve düşünce seviyesinin yükselmesine önemli katkı sağlayan İslam Dergisinde yayınlanan baş yazılarından oluşmaktadır.

Kadın ve Aile Dergisi Başmakaleleri (Başmakaleler-2)

Nisan 1985'te yayın hayatına başlamış ve Haziran 1998'e kadar yayınını sürdürmüş, alanının ülkemizdeki ilk ve en başarılı dergilerinden biri olan Kadın ve Aile Dergisinde yayınlanmış baş yazılarından oluşmaktadır

İlim Sanat ve Panzehir Dergileri Başmakaleleri (Başmakaleler-3)

Mayıs 1985'ten 1998 yılına kadar yayın hayatında, hedef kitlesi, üslûbu, konuları ele alış ve sunuş biçimi ile geniş bir bir ilim ve irfan çevresinin ilgisini çeken İlim Sanat ve Panzehir dergilerindeki baş yazılarından oluşmaktadır.

İdeal Yol (Başmakaleler-4)

Hocaefendi'nin 1960, 70 ve 80'li yıllarda çeşitli gazete, dergi ve yıllıklarda yazdığı yazılar ile yine aynı senelerde TRT radyo ve televizyonunda yapmış olduğu konuşmaların kendisi tarafından kaleme alındığı metinlerinden oluşmaktadır.

Çocuklarla Başbaşa (Başmakaleler-5)

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin Gülçocuk dergisinde kaleme aldığı yazıların tamamından oluşmaktadır. Bugünün büyükleri, çocukluğunun tatlı günlerini onunla yaşadı. Gülçocuklar büyüdü, hayırlı birer anne-baba oldular. Şimdi sıra sizin çocuklarınızda...Cennet güllerine nasihat ve tavsiyelerin yer aldığı bu değerli eseri çocuklarınız büyük bir keyifle okuyacak.

İslâm

Bu eser merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin “sahih İslâm'ın bilinmesi ve bir yaşam biçimi olarak hayata hakim kılınması" amacıyla yapmış olduğu konuşma, yazı ve çevirilerini içermektedir.

Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler

Merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi, kitle için yaşama aşkına sahip gönül mimarlarını tanıtmak için, insanlara ümit ışığı olmuş, yolunu kaybettiği zamanlarda yön göstermiş pek çok büyüğümüz hakkında konuşmalar yapmış, sempozyum ve toplantılar tertip ettirmiş, yazılar yazmış ve yazılmasına vesile olmuştur. Bu kitapta, Hocaefendi'nin dilinden söz konusu tarihi ve tasavvufi şahsiyetler anlatılmaktadır.

Mehmet Zahid Kotku

Bu eser yakın tarihimizin mânevî büyüklerinden Mehmed Zahid Kotku rahmetullâhi aleyhin hakkında, halefi Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin, çeşitli vesilelerle, farklı zaman ve mekânlarda, kendine has üslubuyla, birinci ağızdan yazdığı yazı ve yaptığı konuşmalardan oluşmaktadır.

İstanbul'un Fethi ve Fatih

Hocaefendi'ye göre İstanbul'un Fethi dünya tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. Fethin temelinde iman vardır, azim vardır, sebat vardır, sabır vardır, aşk vardır; insanlığın insanlık dini İslâm ile buluşturulması gereğine olan inanç vardır; küfrün sembollerinin ortadan kaldırılarak imanın direğinin dikilmesinin azmi vardır.

Sohbetlerle Hac ve Umre

Bu eser merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin hac ve umre ile ilgili konuşmaları ve bir kısmı da bizzat kendilerinin hacda ve umredeyken hacılara hitaben yaptığı konuşmalardan derlenerek hazırlanmıştır.

Risale-i İslâmiyye

Risâle-i İslâmiyye, merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin profesörlük takdim tezi olan ve ilk kez 1982 yılında basılan Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye eserinin yenilenmiş baskısıdır.

Bir papaz olan İbrahim-i Müteferrika'nın Müslüman olmasına vesile olan İncil ayetleri bahis konusu edilen eserde, İbrahim-i Müteferrika kendi hayatını da anlatıyor. Osmanlı kültür tarihinin bu enteresan vesikasını dil,edebiyat, din ve kültür araştırmacılarının ve ilim erbabının istifadesine, yeniden gözden geçirilmiş ve yer yer uzman görüşlerine müracaat edilmiş olarak sunuyoruz.

Dilimiz ve Kültürümüz

Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyesi olarak İlâhiyat Fakültesi'nde uzun yıllar hocalık yapmış olan merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendinin Türkçe-Kompozisyon ve Türk-İslâm Edebiyatı gibi dersler için hazırladığı notları zaman içerisinde derlenerek bir kitap haline getirilmiştir. Bu kitap, aslında her lise ve üniversite öğrencisinin olduğu gibi kendini yetiştirmek, kültürünü geliştirmek, ufkunu genişletmek isteyen; geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, terbiyeli, topluma yararlı, güzel konuşan kimseler olmak hedefinde olan bütün toplum kesimlerine de rehber niteliğinde bir çalışmadır.

Akademik Makaleler

Akademik Makaleler, merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin, kaleme aldığı akademik makalelerinin toplu olarak bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. 1960'lı yıllardan 1980'li yıllara kadar yazılmış olan bu makalelerin önemli bir kısmı çesitli dergilerde yayımlanmış, bir kısmı da daktilo edilmiş olmasına rağmen herhangi bir yerde yayımlanmamıştır.

Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri

Prof. Dr. M. Esa'd COŞAN Hocaefendi'nin 1965 yılında İlahiyat Doktoru ünvanını aldığı doktora tezi; XV. yüzyıl şairlerinden Hatiboğlu Muhammed'in Hayatı ve Eserleri.

Matlau'l-İtikâd fî Ma'rifeti'l-Mebdei ve'l-Meâd

Fuzûlî'nin Arapça olarak kaleme alıp Matlau'l-i'tikâd fî ma'rifeti'lmebdei ve'l-meâd adını verdiği eseri felsefe ve kelâmın birleştirildiği bir kelâm risâlesidir. Bilgi, isbât-ı vâcib, insanlığın nübüvvet müessesesine olan ihtiyacı ve âhiret hayatının mevcudiyetinin birey ve toplum açısından önemi, özgün bir üslup ve bakış açısıyla verilmiştir.

İslâm'da Dostluk ve Kardeşlik Adabı

İmam Gazzalî'nin meşhur eseri İhyâu Ulûmi'd-dîn'de yer alan ve merhum Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendi tarafından bizzat tercüme edilen "İslâm'da Dostluk ve Kardeşlik Âdâbı" bölümü ilk kez neşredilmektedir. Dostluk ve kardeşlik bağlarının zayıfladığı günümüzde, eser, önemli bir vazife ifa etmeye adaydır.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz

Bu kitap, merhum Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin yaptığı Kur'an âyetleri tefsiri ve özellikle de Hadis şerhleri içinden seçilmiş olup Kur'an ve Hadis bütünlüğünü, ayrılmazlığını işleyen, "kul" ve "ümmet" olma yolunda Sünnet'in değerini, kıymetini önümüze seren konuşmalarının yazı diline aktarılarak yeni bir sistematik içerisinde sunulmasından oluşmaktadır.

21. Yüzyılda Asıl Mesele

Bu kitap, Merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin 1992-1999 yılları arasında, muhtelif yerlerde, değişik vesilelerle yaptığı "konulu" konuşmalarından oluşmaktadır. Bu konuşmalar, müslüman dünyanın içinde bulunduğu perişan ve derbeder durumu, bu durumun yol açtığı dağınıklık ve sıkıntıları ele almaktadır.

21. Yüzyılda Kulluk Sanatı

Bu kitap, Merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin 1990-1997 yılları arasında, muhtelif yerlerde, değişik vesilelerle yaptığı "konulu" konuşmalarından oluşmaktadır. Bu konuşmalar ana hatlarıyla iyi ve güzel kulluğun yol ve yöntemini; âyetler, hadisler ve tarihî olaylarla destekleyerek ortaya koymaktadır.

Fatiha Sûresi Tefsiri

Bu kitap, Merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin kendisine gelen yoğun talepler ve bazı manevi işaretler neticesinde, hâl-i hayatında yaptığı tefsir derslerinden oluşmaktadır.

Bakara Sûresi Tefsiri (5 cilt)

Bu kitap, Merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin kendisine gelen yoğun talepler ve bazı manevi işaretler neticesinde, hâl-i hayatında yaptığı tefsir derslerinden oluşmaktadır. Bu tefsir dersleri Bakara suresi 223. ayete kadar devam edebilmişti. Ancak emr-i Hak vaki oldu, Rabbine yürüdü.

Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektâşîlik

Merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi, Makâlât'ı ele aldığı uzun, meşakkatli ve titiz çalışmaları neticesinde, Bektâşîlik konusunu, bilimsel yöntemlerle ve pek çok yönüyle açıklığa kavuşturmuş, Hacı Bektâş-ı Velî'nin, kökleri Ahmed-i Yesevî'ye dayanan bir mutasavvıf olduğunu ortaya koymuştur.

Makâlât - Sadeleştirilmiş Tam Metin (Okuyucu Düzeyi)

M. Es'ad Coşan Hocaefendi, bir dinî edebiyat araştırıcısı olarak kendi zamanına kadar üzerinde yeterince araştırma ve tetkik yapılmadığını düşündüğü Makâlât-ı Hacı Bektaş eserini ele almış ve titizlikle üzerinde durmuştur. Bu konuyu, basılmış, bilinen ve tekrar tekrar kullanılan kaynaklardan değil; kütüphanelerde gözlerden gizli kalmış el yazması eserler arasında araştırma yapmak suretiyle ele almıştır.

İbrahim-i Müteferrika Belgeseli - VCD

İbrahim-i Müteferrika ve Risale-i İslamiyye konulu belgesel (VCD/38 dk.)


slm a ben sadece muhterem esad coşan hocaefendimizin basmakaneler serisini istiyorum nasıl temin edbilirim.

CEVAP: İlgili ürünleri sepete ekleyip sipariş verebilirsiniz.
Yorum yaz

Tek Çekim 3d Secure
Taksit yok
Taksit
Aylık
663.00 TRL
-
-
-
-
Toplam tutar
663.00 TRL
-
-
-
-

WorldCard 3d Secure
5 taksit
Taksit
Aylık
663.00 TRL
331.50 TRL
221.00 TRL
165.75 TRL
132.60 TRL
Toplam tutar
663.00 TRL
663.00 TRL
663.00 TRL
663.00 TRL
663.00 TRL

Axess Kart 3d Secure
5 taksit
Taksit
Aylık
-
331.50 TRL
221.00 TRL
165.75 TRL
132.60 TRL
Toplam tutar
-
663.00 TRL
663.00 TRL
663.00 TRL
663.00 TRL
WhatsApp
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Mesaj Gönder >