Server İletişim Danışmanlık Tanıtım Gazetecilik ve Yayıncılık San. Tic. A.Ş.

E-Posta Aboneliği Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu sıfatıyla SERVER İLETİŞİM DANIŞMANLIK TANITIM GAZETECİLİK VE YAYINCILIK SAN. TİC. A.Ş. (Bundan sonra kısaca Server İletişim olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ("KVKK") uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Server İletişim, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Server İletişim Danışmanlık Tanıtım Gazetecilik Ve Yayıncılık San. Tic. A.Ş.'dir.

Server İletişim Danışmanlık Tanıtım Gazetecilik ve Yayıncılık San. Tic. A.Ş.

Barbaros Mh. Mütevelli Çeşme Cd. No: 21 PK: 34662 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 327 76 30

E-mail adresi: bilgi@serveryayinlari.com

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,

§İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

§Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

§Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:

§Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

§Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

§Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

§Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor:

§Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri

§Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik, kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi vasıtasıyla, sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kanun'un m. 5. maddesinde düzenlenen ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır.

Bu hukuki sebebe dayanarak toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununun 5. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

6698 sayılı Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sayılan haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.